1) Makale

 

Recent Submissions

 • Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur; Demirkol Geroğlu, Gülsen (Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO, 2016-12-31)
  Bu çalışmada amaç üniversite öğrencilerinin hayat bakışlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla anket çalışmasıyla birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sunulmuştur. Araştırmanın evrenini Kırklareli ...
 • Çiçek, Hüseyin; Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur (Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016-01)
  Bu çalışmada Kırklareli ilinde faal halde bulunan, muhasebe mesleği ile uğraşan kişilerin iş koliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle iş koliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. ...
 • Can, Yeşim; Eyidiker, Uğur (Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019-12-31)
  Otomatik Katılım Sistemi, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak üzere gönüllü ...
 • Eyidiker, Uğur (Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 2019-04-25)
  İl özel idarelerinin Osmanlı ve Türkiye’nin yerel yönetim geleneği içindeki işlevi statik bir seyir izlememektedir. Yerel yönetim yapısında meydana gelen değişimler, il özel idarelerinin dalgalı bir şekilde gelişmesine ...
 • Can, Yeşim (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2019-10-10)
  Türkiye’de hizmetler sektörü içerisinde önemli bir yeri olan bankacılık sektöründe 53 adet banka bulunmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu bu sektörde bireylerin banka tercihlerinin nedenleri; oligopol piyasa yapısı özelliklerini ...
 • Canbaz, Serdar; Eyidiker, Uğur; Poyraz, Emel (ocial Sciences Studies Journal, 2019-05)
  İnsanlığın ve birlikte yaşamanın başlangıcına kadar götürülebilecek olan bir olgu olarak karşımıza çıkan siyaset hemen her toplumda önemli bir kurumdur. Özellikle 2000 sonrası süreçte değişen kamu yönetimi anlayışıyla ...
 • Eyidiker, Uğur (International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHAS) Dergisi, 2019-09-25)
  İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi ...
 • Can, Yeşim (Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2012)
  Matematik, ekonomide karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde uzun yıllar bir araç olarak kullanılmıştır. Ekonominin ölçülebilir olgulara sahip olması, matematiksel formülasyonların etkin şekilde kullanılmasına olanak ...
 • Çinicioğlu, Esma Nur; Atalay, Muhammet; Yorulmaz, Harun (Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2013-05)
  Türkiye’de başlıca ulaşım yolu olarak karayollarının kullanılması trafik yoğunluğunda hızlı bir artışa neden olmaktadır. Mevcut altyapının hızla artan bu yoğunluğa karşılık vermekte zorlanmasına ek olarak sürücü ve yayalar ...
 • Yalçınkaya, İbrahim; Çinar, Cengiz; Atalay, Muhammet (Hindawi Publishing Corporation Advances in Difference Equations, 2008)
  We show that every solution of the following system of difference equations xn 1 1 xn 2 / xn 2 − 1 , x 2 n 1 x 3 n / xn 3 − 1 , . . . , xn k 1 xn 1 / xn 1 − 1 as well as of the system xn 1 1 xn k ...
 • Can, Yeşim; Karataş, Aslı (Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 2007-05)
  Mikro finansman, yoksul ve düşük gelir düzeyindeki kişi, aile veya 1-9 arasında çalışanı bulunan mikro işletmelere sağlanan finansman hizmetleridir. Mikro kredi sağlamak, tasarruf ve sigorta gibi finansal hizmetler sunmak ...
 • Can, Yeşim (EJOVOC, 2013-05)
  Trakya Bölgesi’nin işgücü piyasası genç işgücü arzının yüksek olduğu ve işgücünün çoğunun hizmetler sektöründe istihdam edildiği bir piyasadır. Bölgede tarım üretiminin yapılabileceği alanlar bulunmasına rağmen zamanla ...
 • Dalbudak Hünerli, Duygu (International Burch University, Sarajevo, 2013-05-18)
  „İslâm düşünce tarihinde kader ve irade tartışmaları büyük bir yer tutar.‟ Bu doğrultuda “kader ve irade” kavramları, ilham kaynağını büyük oranda dinî çerçeveden alan klâsik Türk şiirinin de vazgeçilmez temalarından ...
 • Dalbudak Hünerli, Duygu (Universiteti Hena e Plote (Beder) Press, 2013-11-14)
  Osmanlı Devleti içinde, çeşitli etnik ve kültürel unsurlar yüzyıllar boyunca bir arada yaşamıştır. Osmanlı medeniyetinin oluşum ve gelişiminde bu unsurların kuşkusuz çok payı olmuştur. Özellikle Rumeli asıllı şair ve ...
 • Keskin, Aslı; Canbaz, Serdar (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014-10)
  Mobbing işyerinde bir çalışanın veya grubun, diğer bir çalışana yönelttiği olumsuz istenmeyen davranışlar şeklinde açıklanan, günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve hem bireysel hem de örgütsel düzeyde ciddi tehlike arz eden ...
 • Canbaz, Serdar; Demirkol Geroğlu, Gülsen (ÇSGB-Çalışma Dünyası Dergisi, 2014)
  Bu çalışmada; Kırklareli iline bağlı Babaeski ilçesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden(KOBİ) tesadüfi örnekleme yoluna başvurularak 100 işletme seçilerek anket yapılmış, anketlerin 91 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. ...
 • Canbaz, Serdar; Yıldız, Emel (Akademik Bakış Dergisi, 2014)
  Küresel ölçekte yoğun rekabet ortamı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli doğru ve zamanında ulaşan bilgi ihtiyacını arttırmaktadır. İşletme yönetimi; gerek stratejik gerekse taktiksel planlarını, ...
 • Canbaz, Serdar; Çiçek, Hüseyin; Eyidiker, Uğur (İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 2014)
  Brand is an acknowledged concept increasing the value of a product and services as well as providing convenience to its buyer. Seller, along with availing himself, obtains a link between himself and buyer. This phenomena ...
 • Çakır, Nazife; Canbaz, Serdar; Gümüş, Serpil (Uluslararası Hakemli Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2014)
  Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin muhasebe dersine olan ilgileri ile muhasebe dersinden beklentileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda ağırlıklı olarak muhasebe dersleri ...
 • Taysı, Kemal; Canbaz, Serdar (Electronic Journal of Vocational Colleges, 2014-05)
  Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsar. Girişimci ise; mal ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları ...

View more