Institutes / Enstitüler

Recent Submissions

 • Seyaz, Tolga (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı; 1970 sonrasından günümüze kadar Bulgaristan Türklerinin kaleme aldıkları hatıra türündeki eserlerini, yazarları ile birlikte tanıtmak ve temalar hâlinde ve çeşitli bölüm başlıkları altında incelemektir. ...
 • Coşkun, Eren (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası ve meslek hastalığı, analık ve hastalık sosyal riskleri yoluyla sigortalılara sağlık hizmeti sunmakta ve parasal yardımlar yapmaktadır. Ayrıca ölümleri halinde bunların hak sahiplerine ...
 • Karaçalı, Gülseren (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Finansal krizler ülkeleri olumsuz bir şekilde etkisi altına alması sebebiyle iktisat literatüründe önemli bir yere sahiptir. İlkeleri olumsuz şekilde etkilemesinin yanı sıra diğer ülkelere yayılarak bölgesel ve/veya ...
 • Kararlı Kuşçu, Fiknet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Edebiyat dergilerinin 2000'li yılların başından itibaren adını sıkça andığı yazar Nihan Kaya'nın edebiyat ve psikoloji odaklı seminerleriyle bağlantılı olarak kaleme aldığı inceleme eserlerinden de yararlanarak roman ve ...
 • Akkor, Nesrin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Birinci Dünya Savaşı sonrası mağlup devletlerin imzalamış oldukları barış antlaşmaları dünyayı yeni bir savaşa sürüklemişti. Almanya ve İtalya'nın başını çektiği Mihver Devletlere karşı İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu ...
 • Kuşçu, Basri (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızda 1970-2000 yılları arasında roman, hikâye türünde verdiği eserler ve bunların yanı sıra senaryolarıyla Türk edebiyatında adını sıkça duyuran Sulhi Dölek'in eserlerinde ön plana çıkan sosyal meseleler ele ...
 • Tekrel, Cansu (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İran, birçok etnik unsuru bir arada barındıran bir ülkedir. Bu etnik farklılıklar ülkenin kültürel zenginliğini de oluşturmaktadır. Ancak Şahlık rejiminde Fars olmayan etnik unsurların kültürel varlığı bir kenara atılmıştır. ...
 • Büyükyakalı, Nejat (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  "Descartes'ta Akıl ve İrade İlişkisi" adlı bu tezimde, kendinden önceki ve sonraki dönemleri de dikkate almak suretiyle Descartes'ın akıl ve irade ilişkisini irdelemeye çalıştım. Bu doğrultuda Descartes felsefesinde akıl ...
 • Başpınar, Yasemin (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tuva Cumhuriyeti, Moğolistan ve Çin'de kullanılan Tuva Türkçesi, diğer Türk dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu önem, Eski Türkçe ile karşılaştırıldığında aralarındaki kimi eskicil benzerliklerin bulunmasından ...
 • Ergi, Şener (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Küreselleşen dünyada işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olması amacıyla muhasebe uygulamalarında standartlaşma yönünde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ...
 • Akusta, Emre (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye, üretimde kullandığı enerjinin çok büyük bir kısmını ithal etmektedir. Başka bir deyişle Türkiye, enerji açısından yabancı kaynaklara bağımlı bir ülkedir. Enerjide dışa bağımlı olmanın etkileri ekonomik büyüme, ...
 • Çağlar, Rabia (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızın amacı Refik Halit Karay'ın hikâye ve romanlarındaki aileyi incelemektir. Çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında edebiyat ile toplumun ilişkisinden ve aile kurumundan söz edilmiştir. Birinci ...
 • Çiçeksöğüt, Adem (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Avrupa Birliği'nde istihdam politikaları 1990'lı yıllardan sonra önem kazanmaya başlamıştır. 1990'lı yıllara kadar işsizliğe yönelik olarak, işsizliğin yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla pasif işgücü piyasası ...
 • Topal, Sabri (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Destanlar, toplumların hayatında derin izler bırakmış olaylardan kaynaklanan metinlerdir. Olaylar kişi, zaman ve yer unsurlarıyla beraber varlık bulurlar. Toponim yer adlarını inceleyen bilim dalıdır. Çalışmada, Başkurt ...
 • Karabudak, Gökhan (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Dergiler siyasi, sosyal ve kültürel bilgi alışverişini sağlayan önemli araçlardan biri olmakla birlikte aynı zamanda okuyucularına belli konular hakkında bilgiler veren, onları aydınlatan bir mektep görevi üstlenmektedir. ...
 • Kaan, Nurten (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez Volkan Gazetesinin tanıklık ettiği II. Meşrutiyet döneminin ilk dört aylık döneminde meşrutiyeti nasıl algıladığını konu edinmiştir. II. Meşrutiyet öncesi basına uygulanan sansür nedeniyle sesini duyuramayan muhalefet ...
 • Özkurt, Emre (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  William Burckhardt Barker ve babası John Barker ailece şarkiyatçıdır. İkisi de Osmanlı Devleti sınırları içinde görev yapmıştır. Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde görev almış kişilerdir. Hintçe, Farsça, Arapça ve Türkçe bilen ...
 • Nişikli, Nalan (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İnsanların sağlıklarını geri kazanmak, korumak ve artırmak için sağlık turizmine katıldıkları görülmektedir. Bu araştırmanın amacı; Osmanlı Döneminde yapılan ve halen varlığını devam ettiren Edirne Sultan II. Bayezid ...
 • Ergün, Hidayet (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Destanlar, toplumların yaşadıkları olayların gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Destanlar sadece edebi bir metin olmayıp bununla beraber içinde barındırdıkları materyaller ile gelecek nesillere ...
 • Aksoy, Merve (2019)
  Bu çalışmanın amacı beşeri sermaye, sosyal sermaye ve öz yeterliliğin restoran performansına etkisini incelemektir. Bu amaçla, çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayan bir model önerisi sunulmuş ve ...

View more