KLU Açık Erişim Sistemi

Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology / İlahiyat Fakültesi

Güncel Gönderiler

 • Akman, Mustafa (Nida Dergisi, 2019-06)
  Muhyiddin b. Arabî’nin (v.638/1240) düşünceleri ve söylemi, ona yönelik bir muhalefetin doğmasına sebep olmuştur. Ondan sonra, başta onun felsefesinin esasını oluşturan vahdet-i vücûd öğretisi olmak üzere ulûhîyet, nübûvvet, ...
 • Akman, Mustafa (Nida Dergisi, 2019-03)
  Bazı kavramların tümüyle, bir bölümünün ise kısmen tahrifata uğradığı, Kur'an'daki kullanılan anlam ve ilk dönemde üstlendiği fonksiyon ile günümüzdeki kullanımı arasında büyük bir kaymanın olduğu açıktır. Bir lisan içindeki ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Bilindiği üzere 'dinlerin hakikatliği' ve 'nihaî/ebedî kurtuluş' mevzuları günümüzde daha çok 'Dinî Çoğulculuk' genel başlığı altında incelenmektedir. Biz de sonraki bölümde Carullah'ın felsefesine dair ifade edeceğimiz ...
 • Akman, Mustafa (2019-02)
  Ferdin genelde doğduğu çevrede bulduğuyla tedeyyün ettiği, vahyin ise evrensel olduğu ve bu çerçevede kişinin, tahrif edilmiş bile olsa bağlandığı bu dinden dolayı, hak mesajla tanışma olanağı bulamadıkça ilahî adalet icabı ...
 • Akman, Mustafa (Yörünge Aylık Fikir ve Siyasi Analiz Dergisi, 2019-04-01)
  Burada insandan kastımız, düşünce atmosferinde yola koyulan varlık olarak öncelikle bizler ve peşi sıra tabii ki insanlığın başlangıcından bu yana akan insanlık nehrinin filozofları ve peygamberleridir. Filozofları ve ...
 • Akman, Mustafa (Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-06-30)
  Her ilim dalına ait bilginin aktarımı yahut öğrenilmesi ve hatta öğretilmesi ancak o ilmin dayandığı klasik veya temel kaynaklarla mümkündür. Söz konusu kaynakların ise mahiyeti, yazıldığı dönem ve müelliflerinin tavır ...
 • Akman, Mustafa (Kayıhan Yayınları, 2019-03-05)
  Kelâm; İmam Hatip Liseleri, Açık Öğretim İlahiyat bölümleri ve İlahiyat Fakültelerinin önemli derslerinden biridir. Bundan dolayı eğitimi de büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilere katkıda bulunmak için ...
 • Gashi, Feim (Avicena, 2010-03-20)
  Në këtë artikull, duke u bazuar në njërin prej tre definicioneve operative nga “Bota islame”, gjendja e myslimanëve të botës është shqyrtuar në bazë të disa veçorive shoqërore në të tashmen dhe të ardhmen, dhe gjithashtu ...
 • Gashi, Feim (2014-01-10)
  Pse njerëzit besojnë? Pse njerëzit besojnë në një fuqi me të fortë se vetvetja, në një fuqi mbinatyrore apo supreme, e njohin atë dhe tregohen besnikë ndaj asaj fuqie, apo pse adhurojnë atë fuqi? Pse disa njerëz përkushtohen ...
 • İnci, Salih (2001)
  Çalışmamızda, Eski Ahid’de yer alan ve peygamberler hakkında birtakım ahlaki zaaflar içeren bölümleri incelemeye çalıştık. Giriş’te yahudilerin kutsal kitaplarını oluşturan Eski Ahid ve sözlü geleneği temsil eden Talmud ...
 • Alkan, Uğur (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013-07-29)
  Bu tez TÜBAP 2012/193 No’lu proje desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Osmanlı Devletine başkentlik etmiş olan -Bursa/Edirne/İstanbul- illerindeki günümüz “Ezan ve Salât-u Selam” musikisi uygulamalarını ...
 • İnci, Salih (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2010)
  Yunanistan, 433 yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra 24 Nisan 1830 yılında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. O günden Bugüne iki ülke arasında çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlardan birisi de Fener Rum Patrikhanesi ...
 • İnci, Salih (History Studies, 2013-11)
  Bu makalenin hedefi Heybeliada Ruhban Okulu’nda öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Ruhban Okulu 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar (1844-1971/1985) ...
 • İnci, Salih (Yedirenk, 2010)
  Heybeliada Ruhban Okulu, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından (1844), yirminci yüzyılın son çeyreğine (1971) kadar, hem Osmanlı İmparartoluğu hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde Patrikhane’ye bağlı olarak eğitim öğretim ...
 • Alkan, Uğur (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014)
  Türk din mûsikîsine yönelik yapılan araştırma ve incelemelere bakıldığında tarihsel yaklaşımın X. yüzyıl alt sınırı ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak 642 yılındaki Nihavend savaşında Türklerin, Müslüman Araplara ...
 • Güney, Ahmet Faruk; Sururi, Ahmet (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013-10)
  Bu makalede Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik olarak en güçlü olduğu XVI. yy.da yaşamış devrinin en önemli âlimlerinden biri olan Taşköprîzade Ahmed Efendi (ö. 968/1561)'nin Sūretü'l-halâs fî tefsîri sûreti'l-İhlâs ...
 • Güney, Ahmet Faruk (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2011-10)
  İbn Sina (ö. 428/1037)’nın İhlas sûresi üzerine yazmış olduğu feslefi tefsir kısa olmasına rağmen kendisinden sonra hem iktibas edilmiş hem de bu tefsir üzerine şerhler yazılmıştır. Böylece İhlâs sûresinin tefsiriyle ilgili ...
 • Gashi, Feim (Balkan Araştırmaları Dergisi, 2011-01-12)
  Ölüm istenmese de kaçınılmaz olarak her insanoğlunun tek tek karşılaşacağı bir durumdur. Heidegger’in dediği gibi; “Birçok sorumluluklar başkalarına devredebilir fakat ölüm görevinin bir başkasına devri mümkün değildir.” ...
 • Kılıç, Ahmet Faruk; Ağçoban, Sıddık (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013)
  19.yy Avrupa aydınlanmasının bütün dünyada düşünce ve yaşam alanlarını etkilemesine modernizm adı verilmektedir. Modernizmin en temel özelliği bilimde akılcılığı, yaşamda ise din dışılığı (profan)esas ...
 • YELEK, KAMİL (İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012)

Daha Fazla