DSpace@Kırklareli

Çoklu Zekâ Kuramına Göre Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yüce, İsmail
dc.date 2014-07-23
dc.date.accessioned 2014-07-23T12:25:16Z
dc.date.available 2014-07-23T12:25:16Z
dc.date.issued 2011-05-27
dc.identifier.citation Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XIV / Sayfa 1876-1880 tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/217
dc.description.abstract Günümüz e¤itim sisteminde ö¤rencilerin çözmesi gereken en önemli sorunu s›navlard›r. Türkiye’de yap›lan bu s›navlarda genellikle sözel ve say›sal zeka türleri önem kazanmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda zeka türleri 8 s›- n›fa ayr›lm›flt›r. Sözel zeka ve say›sal zeka da bu s›n›fland›rmada yer almaktad›r. Ancak yap›lan bu s›navlarda ve verilen e¤itim sisteminde di¤er alt› zeka türü göz ard› edilmektedir. Okullarda bu zeka tiplerinden sadece bir ya da ikisi kullan›l›rsa zeka tipi bunun d›fl›nda kalan ö¤rencilerin yetenekleri ikinci plana itilecektir. Ö¤rencilerin potansiyellerini a盤a ç›karmak için di¤er zeka türlerine de önem verilmeli ve e¤itim sistemi bu alanda düzenlenmelidir. Bu ba¤lamda yap›lan bu araflt›rma ile K›rklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda e¤itim gören ö¤rencilerin zeka türleri incelenmifl ve zeka envanteri oluflturularak okuduklar› program ile ne oranda iliflkili olduklar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Çoklu zeka tr_TR
dc.subject Zeka envanteri tr_TR
dc.subject Sözel zeka tr_TR
dc.subject Aayısal zeka tr_TR
dc.title Çoklu Zekâ Kuramına Göre Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İncelenmesi tr_TR
dc.type Other tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account