Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraahmetoğlu, Atanur
dc.date.accessioned2021-12-12T16:49:09Z
dc.date.available2021-12-12T16:49:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1304-0103
dc.identifier.issn2548-0405
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRek56VXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1784
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Soma madenlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerinin olumlu veolumsuz etkisini analiz etmektir. Bu doğrultuda, Soma madenlerinin jeolojik yapısı, coğrafi konumu,uygulanan üretim teknikleri, istihdam modeli. Soma maden sahasında oluşturulan iş sağlığı ve güvenliğisistemi açısından incelemeler yapılmıştır. TKİ verilerine göre, Soma madenlerinin yaklaşık 600 milyonton kadar linyit kömürü rezervi bulunmaktadır. Bu nedenle, Soma madenlerinde geniş çaplı linyit üretimiyapılmaktadır. Soma madenlerinde yoğun bir üretimin yapılması, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden birçokriski de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, araştırmada Soma madenleri yerinde incelenmekle birlikte,bölgede bulunan uzman ve görevlilerin görüşlerine de başvurulmuştur. Bu şekilde Soma madenlerindeuygulanan iş sağlığı ve güvenliği politikalarının yeterli olup olmadığı konusu tartışılmıştır. Bunun yanında,iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından Soma maden faciası sonrası dönem ile Soma maden faciasıöncesi dönem mukayese edilmiştir. Sonuç olarak, Soma maden faciası öncesi dönemde görülen ihmallerinve eksikliklerin giderilmesine dönük gerekli adımların atılıp atılmadığı üzerine incelemeler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the positive and negative effects of occupational health and safety methods applied in Soma mines.In this direction, the geological structure of Soma mines, geographical location, applied production techniques, employment model, occupational health and safety system in Soma mining site were examined. According to TKI data, Soma mines have about 600 million tons of lignite coal reserves.Intensive production in Soma mines brings many risks that threaten occupational health and safety. In addition, Soma mines were investigated on site and the opinions of experts and officials in the region were also investigated. In this way, it is discussed whether the occupational health and safety policies applied in Soma mines are sufficient.Besides, in terms of occupational health and safety practices, the period before Soma mine disaster and the period after Soma mining disaster were compared.As a result, investigations have been made on whether the necessary steps have been taken to eliminate the omissions and shortcomings seen in the period before the Soma mining disaster.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofSosyal Siyaset Konferansları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.title6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bağlamında Soma Madenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Occupational Health and Safety Soma Mines in the Context of Occupational Health and Safety Law No. 6331en_US
dc.typearticle
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.issue76en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKaraahmetoğlu, Atanur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record