Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztaş, Sezai
dc.contributor.authorÖzgür, Mustafa
dc.date.accessioned2021-12-11T19:41:43Z
dc.date.available2021-12-11T19:41:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QmHSw9AD4k26LpEhCYYxVi_3VEvEME41XcxvEbgHAM1Y
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1556
dc.descriptionYÖK Tez: 690892
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfredat değişikliği ile hazırlanan yeni 10. sınıf tarih ders kitabının öğretmenler tarafından nasıl değerlendirildiğini tespit etmektir. Çalışma sırasında Doç. Dr. Bülent Akbaba tarafından geliştirilen "Ders Kitabı İnceleme Formu" kullanılmıştır. Çalışma evreni Türkiye'deki İlgi Yayınları 10. sınıf tarih ders kitabını kullanan tarih öğretmenleridir. Çalışmanın örneklemini ise Kırklareli ili tarih öğretmenleri oluşturmaktadır. Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığımız verilere göre Kırklareli ilinde 68 tarih öğretmeni bulunmaktadır. Bu öğretmenlerden toplam 56 tarih öğretmeni ankete katılmıştır. Örneklem seçimi yapılırken "küme örnekleme" tekniği tercih edilmiştir. Toplanan verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 20 programından yararlanılmıştır. Toplanan verilere ait tanımlayıcı istatistikler ayrıntılı olarak verilmiştir. Yapılan Bağımsız örneklem t-testi, Mann-Whitney U Testi, One-Way ANOVA ve Kruskal-Wallis H Testi ile "Yaş", "Meslekteki Çalışma Yılı", "Mezun Olduğu Bölüm"değişkenlerine göre öğretmenlerin "Lise Tarih Ders Kitaplarını Değerlendirme" konusuna ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmış, anlamlı bir fark bulunamamıştır.
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine how teachers evaluate the new 10th grade history textbook, which was prepared with the curriculum change made by the Ministry of Education in 2018. During the study, " The Textbook Review Form" developed by Assoc. Prof. Bülent Akbaba was used. The universe of the study is history teachers in Turkey who Interest Publications 10th grade history textbook users. The sample of the study consists of the history teachers of Kırklareli. According to the data received from the Kırklareli Directorate of National Education, there are 68 history teachers in Kırklareli. A total of 56 history teachers from these teachers participated in the survey. Cluster sampling method was preferred while choosing the sample. IBM SPSS Statistics 20 program was used to analyze the collected data. Descriptive statistics of the collected data were given in detail. Also independent sample t-test, Mann-Whitney U test, One-Way ANOVA and Kruskal-Wallis H Test were performed to find if there had been statistically significant differences in attitude levels of the teachers regarding their opinions on "Evaluation of High School History Textbooks" based on "Age", "Professional seniority(years)", and "Depatment of Graduation)". No significant difference found. No statistically significant difference found.
dc.language.isotur
dc.publisherKırklareli Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTarih
dc.subjectHistory
dc.subjectDeğerlendirme
dc.subjectEvaluation
dc.subjectDers Kitabı
dc.subjectTarih Öğretmeni
dc.subjectDeğerlendirme
dc.subjectTarih Dersi
dc.subject10. sınıf
dc.subjectTextbook
dc.subjectHistory Teacher
dc.subjectEvaluation
dc.subjectHistory Lesson
dc.subject10th Grade
dc.title10. sınıf tarih ders kitabı hakkında tarih öğretmenlerinin görüşleri
dc.title.alternativeHistory teachers' opinions about the 10th grade history textbook
dc.typemasterThesis
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage123
dc.relation.publicationcategoryTez
dc.institutionauthorÖzgür, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record