DSpace@Kırklareli

1980 Sonrası Bulgaristan Türk Romanında Göç

Show simple item record

dc.contributor.author Çodar, Fatih
dc.date 2019-12
dc.date.accessioned 2020-02-06T08:20:47Z
dc.date.available 2020-02-06T08:20:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Çodar, F. (2019). 1980 Sonrası Bulgaristan Türk Romanında Göç. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11857/1261
dc.description.abstract Bulgaristan Türkleri açısından 93 Harbi olarak da bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı tarihî bir dönüm noktası olmuştur. Savaş sonrasında bu bölgede bulunan Türkler, yaşamış oldukları baskı ve maruz kaldıkları şiddet olayları neticesinde yüzyıllardır yurt bildikleri topraklardan göç etmek zorunda kalmışlardır. 93 Harbi sonrasında başlayan göçler 1990'lı yıllara kadar aralıklarla devam etmiştir. Bu çalışmada, 1980 sonrasında Bulgaristan Türk yazarları tarafından yazılmış olan romanlarda bulunan göç ile ilgili unsurlar incelenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde, yapılan çalışma ile ilgili kısa bilgi verilerek, Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın birinci bölümü Bulgaristan Türk Edebiyatı ve Bulgaristan Türk romanının gelişim sürecinin ele alındığı "Bulgaristan Türk Edebiyatı" başlıklı bölümdür. İkinci bölümde, içerisinde göç unsuru bulunan romanların yazarları ile ilgili kısa bilgiler verilip romanların kısa bir özetine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise romanlarda bulunan göç unsurlarının incelemesi yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışmada 1980 sonrasında kaleme alınmış olan Bulgaristan Türk romanları içeriklerindeki göç ile ilgili unsurlar bakımından incelenmiştir. Toplam 22 romanda göç ile ilgili unsurlara rastlanmıştır. İncelenen romanların geneline bakıldığında, özellikle "komünizm döneminde" yaşanan sıkıntıların ve göçlerin anlatıldığı romanların daha fazla olduğu görülmektedir. Toplamda 18 romanda "komünizm dönemi" ile ilgili göç unsurlarına rastlanmıştır. 93 Harbi ile başlayıp I. Dünya Savaşı'na kadar geçen süreçteki göçler ile ilgili unsurların bulunduğu toplamda 7 roman bulunmaktadır. I. Dünya Savaşı sonrasından "komünizm dönemine" kadar olan göçlerle ile ilgili unsurların bulunduğu 6 roman tespit edilmiştir. Türklerin Anadolu'dan Balkanlar'a göçü ile ilgili unsurları barındıran 5 roman göze çarpmaktadır. Tarihi, göçler üzerine kurulu olan Bulgaristan Türklerinin romanlarında, göç unsurlarının yoğun bir şekilde işlendiği açık bir şekilde görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The 1877- 1878 Ottoman Russian Wars, also known as War of '93, has been a historical turning point for the Bulgarian Turks. Following the war, Turks in this region had to migrate from the lands they had been living for centuries as a result of the oppression and violence they experienced. These migrations that started after War of '93 continued intermittently until the 1990s. In this study, elements which are related to migration in novels written after 1980 by Bulgarian Turkish writers were examined. In the introductory part of the study, brief information about the study is given and Bulgarian and Bulgarian Turks are emphasized. The first part of the study is titled "Bulgarian Turkish Literature". In this section, information is given about the development of Bulgarian Turkish Literature and Bulgarian Turkish novel. In the second part, brief information about the authors of the novels with migration elements is given and a brief summary of the novels is given. In the third part, the migration elements in these novels are examined. And in the conclusion part, a general evaluation of the study is made. In this study, Bulgarian Turkish novels written after 1980 were examined in terms of the elements related to migration in their contents. In 22 novels total, elements related to migration were found. When the examined novels are studied overall, it is seen that there are relatively more novels telling problems and migrations especially in the "communist period". A total of 18 novels showed the elements of migration related to "communism period". There are a total of 7 novels with elements related to the migrations within the process starting with the War of '93 and going until the World War I. 6 novels with elements related to migrations from World War I to "communism period" were spotted. And 5 novels with elements about the migrations of Turks from Anatolia to the Balkans stand out. In the novels of Bulgarian Turks whose history is based on migration, it is clearly seen that migration elements are intensively processed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Bulgaristan tr_TR
dc.subject Bulgaristan Türkleri tr_TR
dc.subject Bulgaristan Türk Romanı tr_TR
dc.subject Göç tr_TR
dc.subject Göç Unsurları tr_TR
dc.subject Bulgaria tr_TR
dc.subject Bulgarian Turks tr_TR
dc.subject Bulgarian Turkish Novel tr_TR
dc.subject Migration tr_TR
dc.subject Migration Elements tr_TR
dc.title 1980 Sonrası Bulgaristan Türk Romanında Göç tr_TR
dc.title.alternative Migration in Bulgaria Turkish Novel After 1980 tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search DSpace


Advanced Search

xmlui.kurumsal.baslik

  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.politika
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.klavuz
  • xmlui.dri2xhtml.kurumsal.iletisim

Browse

My Account