Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCanbaz, Serdar
dc.contributor.authorEyidiker, Uğur
dc.contributor.authorPoyraz, Emel
dc.date2019-10-10
dc.date.accessioned2019-10-11T13:25:02Z
dc.date.available2019-10-11T13:25:02Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.citationCanbaz, S.; Eyidiker, U.& Poyraz, E. (2019).Siyasal Katılım ve Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılıma Bakışı : Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği, lnternaional Refereed and lndex Social Sciences Studies (SSS) Journal, Volume 5, lssue 35, 2019.
dc.identifier.issn2587-1587
dc.identifier.urihttp://sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1491&Detay=Ozet
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11857/1099
dc.description.abstractİnsanlığın ve birlikte yaşamanın başlangıcına kadar götürülebilecek olan bir olgu olarak karşımıza çıkan siyaset hemen her toplumda önemli bir kurumdur. Özellikle 2000 sonrası süreçte değişen kamu yönetimi anlayışıyla birlikte vatandaşların siyasi hayatta daha aktif ve siyasal karar alma süreçlerinde daha etkili olma talebi birey ile devlet ilişkisini kapsayan siyaset ve siyasal katılma kavramları literatürde sıkça karşımıza çıkmasına imkân sağlamıştır. Böylece siyasal katılmanın araştırılmasının gerekliliği önemli ölçüde ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada, demokrasinin ölçütlerinden biri olan siyasal katılımda önemli rol oynayan gençlerin siyasal katılım eğilimlerini ölçmek amaçlanmış ve bu doğrultuda, Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin siyasal katılım eğiliminin belirlenmesi yönünde araştırma yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan anketlere SPSS (20.0) analizi yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde siyaset, siyasal katılım ve demokrasi kavramlarına değinilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırma problemi, hipotezler, evren ve örneklem, örneklem süreci, veri toplama araçları ve istatistiksel analiz yöntemlerine bu bölümde yer verilmiş ve araştırma bulguları açıklanmış, önerilere yer verilmiştir. Araştırmada bireylerin siyasal yaşama katılım boyutlarının yaş, cinsiyet, gelir durumu, kent ya da kırda yaşama durumu, sivil toplum kuruluşlarına üyelik, gibi faktörlerle ilişkisi ve siyasal yaşama katılım boyutları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin siyasal katılıma ilgisi incelenmiş olup, bazı kişisel özelliklere göre öğrencilerin siyasal katılım düzeyleri arasında farklılıkların bulunduğu görülmüştür.
dc.description.abstractPolitics, which is a phenomenon that may be traced back to the beginning of humanity and collective living, is an important institution in almost all societies. Especially with the public administration approach that changed in the process after 2000, the demand of citizens to be more active in political life and more effective in processes of political decision-making has led the concepts of politics and political participation that cover the relationship between the individual and the state to be encountered frequently in the literature. Thus, the necessity of researching political participation is becoming significantly clearer. This study aimed to measure the political participation tendencies of young people who play an important role in political participation which is one of the criteria of democracy, and for this purpose, the study was conducted to determine the tendencies of the students of Kırklareli University Babaeski Vocational School of Higher Education towards political participation. The population of the study consisted of this school’s students. The questionnaire method was utilized as the data collection tool. The results were analyzed by using SPSS (20.0). The study consists of two parts. The first part of the study discusses the concepts of politics, political participation and democracy. The second part includes a literature review on the topic. The research question of the study, hypotheses, population and sample, sampling process, data collection instruments and statistical analysis methods are included in this section, and the section explains the findings of the study and provides recommendations. The study examined the relationship of the dimensions of individuals’ participation in political life with factors such as age, gender, income status, status of living in rural or urban places, membership of civil society institutions, as well as the dimensions of political participation. As a result of the study on the interest of university students in participating in political life, it was found that their participation levels differed based on some of their personal characteristics.
dc.language.isotur
dc.relation.ispartofocial Sciences Studies Journal
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSiyaset
dc.subjectKatılım
dc.subjectSiyasal Katılım
dc.subjectÜniversite Öğrencileri
dc.subjectPolitics
dc.subjectParticipation
dc.subjectPolitical Participation
dc.subjectUniversity Students
dc.titleSiyasal Katılım ve Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılıma Bakışı: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği
dc.title.alternativePolitical Participation And Views Of University Students On Political Participation: The Case Of Babaeski Vocational School Of Higher Education
dc.typearticle
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess