Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’nin Asya Politikası 

      Ekşi, Muharrem (TASAM YAYINLARI, 2012-06-01)
      Bu çal›flmada 2003–2009 y›llar› aras›nda AK Parti döneminde Türkiye’nin Asya politikas›, ekonomi-politik yaklafl›m çerçevesinde ele al›nacakt›r. Öncelikle, Asya’n›n önemi ve son dönemlerdeki bölgede ön plana ç›kan geliflmeler ...